Juhatuse liikme vastutuskindlustus

Mida kindlustatakse?

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse eesmärgiks on pakkuda kaitset ettevõtte juhtidele nõuete suhtes, mis tulenevad juhtide otsustest ja tegevusest, mida nad oma tavapäraste tööülesannete käigus teevad.

Kes on kindlustatud?

Kindlustatud on füüsilised isikud, kelleks on ettevõtte juhatuse liige, juhtivtöötajad, järelvalvet teostavad isikud (nõukogu) jm juhtimisotsustega seotud isikud.
Kindlustatud on ettevõte, mille vastu esitatakse nõue seoses juhatuse liikme tegevusega.

Miks on juhatuse liikme vastutuskindlustus oluline?

Katab juhatuse liikme isiklikku finantsriski, kus juhatuse liige vastutab oma tegevuse eest isikliku varaga.
Aitab ettevõttel juhtimisvigadest tulenevate kahjude jaoks vahendeid leida (juhatuse liikme vastu esitatav nõue võib oluliselt ületada juhatuse liikme varasid).
Annab võimaluse tõsta juhatuse liikme motivatsioonipaketi väärtust.
Lisab juhatuse liikmele kindlustunnet otsuste tegemisel ja julgust riskide võtmisel.

Kes võivad nõude esitada?

Ettevõtte seest tulevad nõuded – nõude esitab ettevõte ise, pankrotihaldur või saneerija, tütarettevõte, teised kindlustatud isikud.
Väljaspool ettevõtet tulevad nõuded – nõude esitavad võlausaldajad, aktsionärid ja osanikud, kliendid, tarnijad, ametiasutused, töötajad

Mis kuulub hüvitamisele?

Hüvitatakse tegelikust või väidetavast veast, hooletusest, tegevusetusest, valest või eksitavast otsusest, kohustuse täitmata jätmisest tekkinud kahjud ning õigusabikulud ja erinevad lisakulud (nt avalike suhete juhtimise kulud, erakorralised kulud, ekspertiisikulud).

Hüvitatakse:

  1. tõendatud kahju kindlustuslimiidi ulatuses
  2. õigusabi- ja kohtukulud kindlustuslimiidi hulgas – võib vaja minna olukorras, kus ähvardatakse nõue esitada või algatatakse uurimine ametiasutuse poolt.

Millised juhtumid ei kuulu hüvitamisele?

  • Pettus
  • Tahtlik seadusega vastuolus tegutsemine
  • Ebaseaduslik tasu või isiklik kasu
  • Varakahju ja kehavigastused
  • Enne poliisi sõlmimist teada olevad juhtumid, käimasolevad vaidlused ja kohtuasjad
  • Muude kindlustuslepingutega hüvitatavad kahjud (nt erialane tegevus)

Mida on vaja pakkumise saamiseks?

Esialgse mitte-siduva pakkumise saamiseks piisab, kui edastate meile oma soovi koos ettevõtte üldandmetega info@iizi.ee
Täpsema pakkumise saamiseks on vajalik täita kindlustusavaldus ning lisada kahe viimase aasta majandusaasta aruanded või viimased finantsaruanded.

Juhatuse liikme vastutuskindlustuse teemalised artiklid

Kindlustuseksperdid analüüsivad Eesti ettevõtete juhatuse liikmete vastutust.