Mõisted

Liikluskindlustus – Kindlustus, mis on kohustuslik kõikidele sõidukitele. Liiklusõnnetuse korral tagatakse kannatanule vara- ja isikukahju hüvitamise. See tähendab, et liikluskindlustus on oma olemuselt vastutuskindlustus.

Liikluskindlustuse leping – Vastavalt liikluskindlustuse seadusele kohustuslik kindlustusleping, mis peab olema sõlmitud kõigil liiklusregistris registreeritud sõidukitel. Leping on tähtajaline ja saab sõlmida kuni 1. aastaks. Lepingu saab sõlmida iga isik kellel on kindlustushuvi. Kliendile väljastatakse poliis, mis tõestab liikluskindlustuse lepingu sõlmimist. Poliisi ei pea Eestis liigeldes kaasas kandma.

Roheline kaart – Kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument välisriikides. Roheline kaart on kohustuslik reisimaks väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriike (v.a. Šveits). Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on roheline kaart soovituslik, aga piisab ka ainult liikluskindlustuse poliisist.

Liiklusõnnetus – Juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või tekib varaline kahju. Liikluskindlustuse seaduse järgi on kindlustusandja kohustatud hüvitama liiklusõnnetusega tekitatud kahju. Hüvitatav kahju võib olla isiku- või varakahju. Kahju kuulub hüvitamisele ainult juhul, kui kahju tekitaja on teada.