IT-ettevõtte kindlustus

IT-ettevõtte kindlustuslahendus võtab arvesse selle kiirelt muutuva sektori eripärasid ja arengut. Tehnoloogiaettevõtte vajadused on keerukad. Sellepärast peab kindlustuskaitse olemaõimalikult lai ja paindlik.

IT-ettevõtte kindlustus on erialane kindlustus, mis katab infotehnoloogia valdkonna tegevusega seotud riske – peamiselt vastutust – kuid  võimaldab täiendavalt kindlustada kulusid ja kahju kindlustusvõtjale endale.

Mida kindlustatakse?

Kindlustuslepingu eesmärk on hüvitada kulud, mis tulenevad kindlustatud tehnoloogia mittenõuetekohasest töötamisest või osutatud teenuse käigus tekkinud vigadest.

 • Erialasest tegevusest tekkinud kahjud – tehtud veast või puudusest tulenevad teenuse või süsteemi tõrked
 • Lepingu rikkumisest tekkinud kahju – tahtmatu lepingu rikkumine, sh kui süsteem ei toimi eesmärgipäraselt, ei vasta kvaliteedi-, standardi- või ohutusnõuetele, rikub intellektuaalse omandi õigusi või informatsiooni salajasuse nõudeid

Koos põhikaitsega või lisakaitsena on võimalik kindlustada kindlustusvõtjale endale tekkivaid kulusid. Lisakaitsed on: kübervastutus ja küberriskide kindlustus, privaatsuse rikkumise ja sellest teavitamise kulud, multimeedia vastutuskindlustus, intellektuaalse omandi rikkumisega seotud nõuded, kohtukulud, varaline kahju, trahvid, tootevastutus jne.

Kes on kindlustatud?

Kindlustatud on infotehnoloogia ettevõte, mis osutab infotehnoloogilist teenust või valmistab infotehnoloogilise toote.

Näiteks: tarkvara arendamine (raamatupidamise-, personali-, antiviiruse-, panganduse-, CAD-, mängude-, tootmise-, müügi- jne tarkvara), telekommunikatsiooniteenuse osutamine, veebimajustuse pakkumine, tarkvara testimise teenus, maksete käitlemise teenus, analüütilised platvormid, rakenduste arendamine, rakenduste haldamine ja majutamine, pilveteenused, dokumendi ja andmehaldus, IT töötajate värbamine ja koolitamine, riistvara tootmine, sotsiaalmeedia platvormid ja arendus, veebilehtede arendamine jne

Miks on IT-ettevõtte vastutuskindlustus oluline?

 • Annab rahalised vahendid nõuete rahuldamiseks
 • Tagab õigusabi nõuetega toimetulemiseks
 • Annab lepingupartnerile kindluse ja täiendava argumendi uute lepingupartnerite jaoks
 • Aitab hanketingimustele vastata
 • Võib olla lepinguline nõue

Mis kuulub hüvitamisele?

Hüvitatakse nõuded, mis on tekkinud järgmistest asjaoludest:

 • Hooletusest tehtud tegu, viga, puudus, nõuanne, ebatäpsus või eksitus
 • Kohustuste rikkumine seoses piisava hoole ja oskuste puudumisega
 • Lepingu rikkumine, sealhulgas mittetahtlik rikkumine
 • Töötajate, lepingupartnerite, praktikantide ebaaus tegevus
 • Nõude kaitsmise või tõrjumise jaoks on vaja teha kulutusi

Millised juhtumid ei kuulu hüvitamisele?

 • Pettus
 • Tahtlik seadusega vastuolus tegutsemine
 • Ebaseaduslik tasu või isiklik kasu
 • Enne poliisi sõlmimist teada olevad juhtumid
 • Muude kindlustuslepingutega hüvitatavad kahjud

Küsi pakkumist või pea nõu: info@iizi.ee